STRAFFERETT

Oslo Advokaten Anders Flatabø påtar seg oppdrag som forsvarer i straffesaker.

Fra man blir siktet, har siktede etter straffeprosessloven § 94 rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken. Ved oppnevning av forsvarer dekkes advokatutgiftene til forsvareren av Staten. Som siktet kan du selv velge hvilken forsvarer du vil ha, eller la retten oppnevne en forsvarer fra distriktet for deg.

Det er imidlertid ikke alle saker, der siktede har krav på forsvarer. For eksempel i flere saker etter vegtrafikkloven om promillekjøring eller overtredelse av fartsgrenser. Retten kan likevel etter straffeprosessloven § 100 annet ledd oppnevne offentlig forsvarer for siktede i saker hvor siktede ikke har krav på forsvarer, når særlige grunner taler for det. Slike særlige grunner vil kunne være sterke sosiale grunner som tilsier at siktede har særlig behov for å være representert ved advokat i saken, forutsatt at siktede ikke har råd til å betale egen forsvarer.

Forsvarer skal bistå siktede i en straffesak med å ivareta hans interesser på etterforskingsstadiet, så vel som under hovedforhandling med tanke på frifinnelse, lavere straff ved straffedømming.

Forsvareren skal videre ivareta siktedes straffeprosessuelle rettigheter som eks. uskyldspresumsjonen frem til han blir dømt. Forsvarer kan begjære etterforskingsskritt under etterforskningen. Siktede skal gjøres kjent med retten til å la seg forsvare av en forsvarer. Siktede er pliktig til å ha forsvarer etter straffeprosessloven § 96 under hovedforhandling, bortsett fra i saker etter vegtrafikkloven § 22 første og § 24 første ledd, i saker som fremmes etter reglene i § 268 (forelegg) og i saker som bare gjelder inndragning.

Siktede har sammen med sin forsvarer rett til ukontrollert prat med klienten etter straffeprosessloven § 186 første ledd. Forsvarer har rett til dokumentinnsyn i sakens bevis som bilder og skriftlige dokumenter etter straffeprosessloven § 242 under etterforskningen og etter straffeprosessloven § 264 under hovedforhandlingen, når tiltale er tatt ut. Etter straffeprosessloven § 242 første ledd andre punktum har den offentlig oppnevnte forsvarer fått en særstilling i forhold til en forsvarer som er engasjert privat ved at den offentlige forsvarer ikke kan nektes innsyn i dokumenter som enten fremlegges eller har vært fremlagt i rettsmøte. Forsvarer har også krav på varsel etter straffeprosessloven § 243 under etterforskningen og etter straffeprosessloven § 275 under hovedforhandlingen, når tiltale er tatt ut.

Forsvareren har også rett til å være til stede under avhør under etterforskningen etter straffeprosessloven § 244 og under hovedforhandlingen, jf. straffeprosessloven § 96. Forsvarer vil videre opptre som siktedes advokat under hovedforhandling etter straffeprosessloven § 96 med rett til å foreta prosesshandlinger under hovedforhandling.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om oppdrag som forsvarer. Vi kan gi deg svar på om du har krav på forsvarer betalt av det offentlige, eller om du må dekke forsvarer selv!

Kontakt oss

Jeg godtar at Oslo advokat lagrer mine persondata for å kunne svare på min forespørsel. For mer info les her